عکس هایی از سفرهای قبل:ابتدای مسیر ورود به کول خرسانسفرنامه تصویری - دریاچه سد دز - خوزستان - آذرماه 139